Opis projektu

Projekt „Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform” (ICT4COP) uzyskał finansowanie w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” na podstawie umowy grantowej nr 653909.

Abstrakt

Wyzwania stojące przed wspólnotą międzynarodową wspierającą reformę policji w krajach, w których toczyły się konflikty, są ogromne. Konwencjonalna, odgórna, instytucjonalna reforma okazuje się zarówno nieefektywna, jak i nietrwała. Community policing (COP; koncepcja policji bliskiej społeczeństwu) to obiecujący kierunek, jednak przeprowadzone dotąd ewaluacje procesów wdrażania tej koncepcji w ramach prowadzonej, przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej, reformy policji wskazują na brak dogłębnego zrozumienia stosunków policji ze społecznością lokalną. Projekt ICT4COP ma na celu przeprowadzenie zintegrowanych badań społecznych i technologicznych dotyczących COP w krajach pokonfliktowych Europy Południowo-Wschodniej, Azji, Afryki oraz Ameryki Środkowej. Nowa wiedza, refleksje na temat dotychczasowych doświadczeń oraz dobre praktyki związane z implementacją COP będą wsparciem zarówno dla reformy policji prowadzonej przez instytucje krajowe, jak i unijne czy międzynarodowe. Badania w ramach projektu ICT4COP mają prowadzić do lepszego zrozumienia relacji pomiędzy policją a społeczeństwem oraz poznania możliwości związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla umacniania tych relacji w krajach pokonfliktowych, w których trwa reforma sektora bezpieczeństwa. Łącząc badania społeczne i technologiczne, projekt stawia sobie za cel zbadanie społecznego, kulturowego, związanego z bezpieczeństwem, prawnego oraz etycznego wymiaru COP, aby zrozumieć, jak obywatele i policja mogą budować trwałe relacje z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Badamy, w jaki sposób innowacje technologiczne mogą być wykorzystywane do zgłaszania i prewencji przestępstw w ramach COP. Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych, które w miejscach odznaczających się niskim poziomem zaufania do policji, ułatwią, wzmocnią oraz przyspieszą pozytywne inicjatywy podejmowane w ramach COP, a także interakcje policji z obywatelami. Zaproponowane rozwiązania będą zależeć od kontekstu oraz zidentyfikowanych potrzeb ich końcowych użytkowników: społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej policji oraz decydentów politycznych. Mogą one dotyczyć np. zgłaszania przestępstw przez obywateli, monitorowania informacji, mobilnych transferów pieniężnych lub ulepszonych systemów organizacyjnych. Projekt zakłada również działalność Sieci Ekspertów Policyjnych (Police Experts Network; PEN) – grupy roboczej, do której zadań należy wspieranie badań, popularyzowanie i wykorzystanie ich wyników oraz wdrażanie ich do praktyki policyjnej (np. do programów nauczania w szkołach policyjnych w Europie oraz w badanych krajach).

Źródło: Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform (ICT4COP), wniosek grantowy, 2014, s. 4.

Partnerzy projektu

 • Norwegian University of Life Sciences (Norwegia) – koordynator projektu
 • Norwegian Ministry of Justice and Public Safety (Norwegia)
 • University of Durham (Wielka Brytania)
 • Ruhr-Universität Bochum (Niemcy)
 • Norwegian Institute of International Affairs (Norwegia)
 • Uniwersytet Jagielloński (Polska)
 • University of Oslo (Norwegia)
 • Applied Intelligence Analytics (Irlandia)
 • Universität Bremen (Niemcy)
 • Norwegian Institute for Urban and Regional Research (Norwegia)

Cele poszczególnych grup roboczych

Źródło: Community-Based Policing and Post-Conflict Police Reform (ICT4COP), wniosek grantowy, 2014, ss. 40–65.

Cele poszczególnych grup roboczych

» Grupa robocza 1: Zarządzanie projektem i koordynacja projektu

Zaangażowani partnerzy:

 • Norwegian University of Life Sciences (lider)

 

Cele:

 • Zapewnienie skutecznego wykonania planu wdrażania projektu oraz realizacji działań projektowych zgodnie z planowanym harmonogramem i budżetem.
 • Zapewnienie jakościowego nadzoru nad administracją i finansowaniem projektu.
 • Zapewnienie właściwego wykonania planów awaryjnych związanych z niespodziewanymi trudnościami w realizacji projektu.
 • Zapewnienie spójności wszystkich technicznych elementów projektu.
 • Zapewnienie dobrej współpracy z Komisją Europejską.

» Grupa Robocza 2: Badania porównawcze nad community policing (COP)

Zaangażowani partnerzy:

 • Norwegian University of Life Sciences (lider)
 • Norwegian Ministry of Justice and Public Safety
 • Norwegian Institute of International Affairs

 

Cele:

 • Zapewnienie naukowej i metodologicznej spójności badań oraz merytoryczny nadzór nad badaniami.
 • Koordynowanie prac nad serią podręczników, dotyczących COP w poszczególnych regionach i krajach, gdzie prowadzone są badania.
 • Syntezowanie doświadczeń oraz dobrych praktyk zebranych przez poszczególne badawcze grupy robocze.
 • Rozwijanie metodologii porównawczej związanej z badaniem COP.
 • Rozwijanie związków między badaniami społecznymi oraz technologicznymi dotyczącymi COP.
 • Formułowanie porównawczych wniosków na temat międzynarodowych wzorów działania w ramach implementacji COP w krajach pokonfliktowych.

» Grupa Robocza 3: Rozwój technologii

Zaangażowani partnerzy:

 • University of Oslo (lider)
 • Applied Intelligence Analytics

 

Cele:

 • Sformułowanie założeń oraz zidentyfikowanie ograniczeń dotyczących technologii dla każdej regionalnej grupy roboczej.
 • Stworzenie dla każdej regionalnej grupy roboczej ogólnych rekomendacji dotyczących rozwijania i wykorzystania rozwiązań technologicznych w ramach COP w poszczególnych krajach pokonfliktowych, a także zarządzania danymi oraz integralności danych.
 • Przeanalizowanie uwarunkowań dotyczących technologii komunikacyjno-informacyjnych w każdym z badanych krajów oraz sformułowanie wskazówek dotyczących rozwoju tych technologii w każdym z nich.
 • Zaproponowanie właściwych dla danego miejsca rozwiązań technologicznych oraz zidentyfikowanie partnerów, mogących dostarczyć potrzebne produkty, systemy lub aplikacje, których konsorcjum badawcze nie jest w stanie opracować samodzielnie.
 • Wskazanie rozwiązań technologicznych typu low-end, które odpowiadają potrzebom i zwyczajom lokalnych społeczności oraz zaawansowanych rozwiązań technologicznych (high-end) zgodnych z istniejącymi zasobami oraz potrzebami instytucjonalnymi. Oba typy rozwiązań należą do spektrum etycznych i zrównoważonych innowacji wdrażanych w ramach COP.
 • Koordynowanie wysiłków podejmowanych przez każdą z regionalnych grup roboczych, mających na celu rozpoznawanie, projektowanie i tworzenie właściwych dla danego kontekstu rozwiązań informatycznych dla COP. Wśród takich rozwiązań technologicznych mogą znaleźć się m.in. systemy zarządzania informacją, narzędzia analityczne, narzędzia umożliwiające zgłaszanie przestępstw oraz narzędzia sprawozdawcze.
 • Rozpoznawanie, projektowanie, rozwijanie i testowanie nowych, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań rozwiązań informatycznych w czterech wybranych krajach.
 • Szkolenie właściwych użytkowników końcowych (np. członków społeczności lokalnych, policjantów czy uczestników misji policyjnych) w zakresie korzystania z rozwiązań informatycznych dla COP stworzonych w ramach projektu. Szkolenia będą uwzględniały specyficzne potrzeby różnych grup użytkowników (w tym o różnym wieku, płci, poziomie wykształcenia itp.).
 • Monitorowanie zarówno wczesnego etapu wdrażania zaproponowanych rozwiązań informatycznych, jak i ich wykorzystania zgodnie z ustalonymi wcześniej wskaźnikami, założeniami, ograniczeniami oraz ich wykorzystania tam, gdzie użytkownikami są inne grupy niż pierwotnie przewidywano.
 • Synteza doświadczeń zdobytych w procesie rozwijania rozwiązań technologicznych dla COP.

» Grupa Robocza 4: Trening policyjny / Kształcenie policjantów

Zaangażowani partnerzy:

 • Norwegian Ministry of Justice and Public Safety (lider)
 • Ruhr-Universität Bochum

 

Cele:

 • Utworzenie i koordynowanie Sieci Ekspertów Policyjnych, której powierzona została rola doradcza w projekcie.
 • Zgromadzenie informacji dotyczących treningu policyjnego oraz programów szkolenia policjantów w zakresie COP w wybranych krajach europejskich oraz w szkołach i akademiach policyjnych w badanych krajach, a także w międzynarodowych i regionalnych organizacjach zajmujących się szkoleniem policjantów oddelegowanych do udziału w policyjnych misjach terenowych w badanych krajach.
 • Zidentyfikowanie różnic kulturowych w podejściu do COP.
 • Opracowanie przeglądowych raportów, dotyczących w szczególności treningu w zakresie COP, na wczesnym etapie procesu badawczego.
 • Informowanie o szczególnych uwarunkowaniach w poszczególnych badanych krajach, by umożliwić ustalenie istniejących luk oraz dobrych praktyk w istniejących programach szkolenia i kształcenia policjantów, a także umożliwić tworzenie rekomendacji mających służyć udoskonaleniu tych programów.
 • Tworzenie i rozpowszechnienie rekomendacji dotyczących budowania zaufania w relacjach między policją a obywatelami w zróżnicowanych społecznościach lokalnych.

» Grupa Robocza 5: Problematyka młodzieży

Zaangażowani partnerzy:

 • Ruhr-Universität Bochum (lider)
 • Norwegian Ministry of Justice and Public Safety
 • Applied Intelligence Analytics

 

Cele:

 • Analizowanie roli oraz zaangażowania osób młodych (w wieku 15–30 lat), szczególnego i „technicznie zaawansowanego” segmentu populacji w działania podejmowane w ramach COP.
 • Ustanowienie pilotażowych lokalnych forów młodzieżowych zajmujących się COP, mających blisko współpracować z lokalnymi młodzieżowymi sieciami oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Analizowanie wyników badań z wszystkich badanych krajów z perspektywy młodzieży w toku trwania całego projektu.
 • Syntezowanie wyników badań na temat uczestnictwa młodzieży w COP oraz wypracowanie zorientowanych na proces rekomendacji dotyczących większego zaangażowania młodzieży w działania podejmowane w ramach odbudowy kraju po konflikcie.

» Grupa Robocza 6: Problematyka gender

Zaangażowani partnerzy:

 • Norwegian University of Life Sciences (lider)
 • Uniwersytet Jagielloński

 

Cele:

 • Konsolidowanie i analizowanie polityk dotyczących równouprawnienia płci w ramach reformy policji w zakresie leżących u jej podstaw założeń o równości płci, a także tworzenie rekomendacji dotyczących sposobów podejmowania kwestii gender przez policję w praktyce.
 • Badanie relacji pomiędzy płciami w wybranych krajach pokonfliktowych oraz ich wpływu na sposób, w jaki kobiety i mężczyźni angażują się w reformy instytucjonalne dotyczące policji, COP, wymiaru sprawiedliwości, procesów pokojowych oraz rozwiązywania konfliktów, a także wpływu tych reform na sytuację kobiet i mężczyzn.
 • Analizowanie wyników badań z każdego z jedenastu krajów pod kątem problematyki gender, a także badanie związanych z płcią aspektów wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla poprawy relacji policji ze społecznością lokalną, w szczególności w odniesieniu do odpowiadania na potrzeby kobiet i dziewcząt należących do danej społeczności.
 • Badanie związanych z gender relacji władzy między kobietami a policjantami oraz między policjantkami a policjantami, a także ich wpływu na radzenie sobie przez policję z zagrożeniami oraz przestępstwami związanymi z płcią.
 • Analizowania wyników badań z każdego kraju w celu zrozumienia związanych z gender różnic w budowaniu przez policję zaufania w społecznościach lokalnych.
 • Syntezowanie wyników dotyczących uwzględniania problematyki gender w COP, a także tworzenie zorientowanych na proces rekomendacji służących większemu, wrażliwemu na problematykę płci, zaangażowaniu obywateli w odbudowę kraju następującą po konflikcie.

» Grupa Robocza 7: Region Afryki

Badane kraje:

 • Kenia
 • Somalia
 • Uganda

 

Zaangażowani partnerzy:

 • University of Durham (lider)
 • Norwegian University of Life Sciences
 • Norwegian Institute of International Affairs
 • Universität Bremen
 • Norwegian Institute for Urban and Regional Research

 

Cele:

 • Przeprowadzenie drobiazgowej i naukowej oceny potencjalnego zastosowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w COP w niestabilnych i kruchych społeczeństwach, takich jak np. społeczeństwa Kenii, czy Somalii.
 • Zidentyfikowanie elementów potrzebnych dla proaktywnych, sprawiedliwych i zrównoważonych działań policji zorientowanych na rozwój społeczeństw pokonfliktowych.
 • Analizowanie relacji między policją państwową a członkami społeczności lokalnych w konkretnym środowisku (np. miejskim, odległym, nadbrzeżnym) oraz między policją a poszczególnymi grupami społecznymi (np. młodzieżą, starszyzną, klanami, nomadami, chrześcijanami).
 • Ocena, w jaki sposób postrzeganie bezpieczeństwa i sprawiedliwości zmienia się w zależności od czynników środowiskowych i strukturalnych oraz dostępności technologii informatycznych, a także lepsze zrozumienie sposobu, w jaki cechy demograficzne wpływają na poczucie bezpieczeństwa lub jego brak.
 • Analizowanie zastosowania międzynarodowych praktyk zgłaszania przestępstw w społeczeństwach cechujących się brakiem poczucia bezpieczeństwa, analfabetyzmem, konserwatyzmem, pluralizmem prawnym, przesiedleniami, klanowością, pastoralizmem, zmianami demograficznymi i urbanizacją.
 • Rozwijanie technik oraz pakietów szkoleniowych służących poprawie i przyspieszeniu komunikacji między policją a członkami społeczności lokalnych w niestabilnych środowiskach, a także proaktywne zwiększanie świadomości i możliwości lokalnej policji.
 • Upowszechnianie wyników badań poprzez publikacje naukowe, wytyczne dotyczące wdrażanych polityk oraz prezentacje skierowane do praktyków, a tym samym działanie na rzecz potencjalnej poprawy tak tworzenia politycznych strategii, jak i codziennej pracy policji.
 • Zrozumienie, w jaki sposób lokalna policja i lokalne społeczności dostosowują swoje dziedzictwo oraz doświadczenia do COP, a także jak rozumieją i/lub stosują wartości oraz praktyki związane z demokratycznymi działaniami policji.
 • Badanie, w jaki sposób zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach COP może przyczynić się do średniego wzrostu afrykańskich gospodarek.

» Grupa Robocza 8: Region Azji Południowej

Badane kraje:

 • Afganistan
 • Pakistan

 

Zaangażowani partnerzy:

 • Norwegian University of Life Sciences (lider)
 • Norwegian Ministry of Justice and Public Safety

 

Cele:

 • Opisanie i porównanie COP w obu badanych krajach w odniesieniu do genezy tej koncepcji pracy policji, jej charakteru, stopnia i rodzaju międzynarodowego wsparcia dla jej rozwoju, wsparcia instytucjonalnego, polityki oraz praktyki w zakresie jej wdrażania.
 • Badanie stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń, z którymi mierzą się członkowie lokalnych społeczności, a także sposobów i stopnia zaspokojenia potrzeb (lub braku zaspokojenia potrzeb) kobiet, mężczyzn, mniejszości, dzieci i młodzieży oraz przyczyn, dla których potrzeby te są (lub nie są) realizowane za pomocą działań podejmowanych w ramach COP w tych dwóch krajach.
 • Zrozumienie administracyjnych, technicznych oraz finansowych braków w działaniach policji, które mogą jej przeszkadzać w spełnianiu oczekiwań członków społeczności.
 • Identyfikowanie oraz analizowanie rozwiązań i technologii, służących poprawie COP w tych krajach, a także dających się uogólnić, wartościowych lekcji dla innych społeczeństw pokonfliktowych.
 • Wkład do ogólnych przekrojowych obszarów tematycznych projektu (młodzież, gender, technologia, trening policyjny) oraz wspólnych pytań badawczych w celu umożliwienie porównawczego i wyczerpującego opisu COP w kontekstach pokonfliktowych.

» Grupa Robocza 9: Region Ameryki Środkowej

Badane kraje:

 • Gwatemala
 • Nikaragua
 • Salwador

 

Zaangażowani partnerzy:

 • Norwegian University of Life Sciences (lider)

 

Cele:

 • Analizowanie przyczyn stojących za odmiennymi trajektoriami rozwoju oraz przeszłością policji w Gwatemali, Salwadorze i Nikaragui.
 • Badanie cech charakterystycznych programów dotyczących COP wdrażanych w tych trzech krajach.
 • Analizowanie głównych konsekwencji i korzyści związanych z tymi programami w zakresie poprawy relacji między społecznością a policją oraz między obywatelami a państwem.
 • Ustalenie, jakie czynniki, zdaniem obywateli tych krajów, stanowią o legitymizacji działań policji.
 • Wyjaśnienie, dlaczego tak trudno jest na poziomie krajów utrzymać programy dotyczące COP.
 • Identyfikowanie oraz analizowanie rozwiązań i technologii, służących poprawie COP w tych krajach, a także dających się uogólnić, wartościowych lekcji dla innych społeczeństw pokonfliktowych.
 • Wkład do ogólnych przekrojowych obszarów tematycznych projektu (np. młodzież, gender), a tym samym pogłębianie zrozumienia relacji między poczuciem bezpieczeństwa a rozwojem.

» Grupa Robocza 10: Region Europy Południowo-Wschodniej

Badane kraje:

 • Bośnia i Hercegowina
 • Kosowo
 • Serbia

 

Zaangażowani partnerzy:

 • Ruhr-Universität Bochum (lider)
 • Uniwersytet Jagielloński

 

Cele:

 • Prowadzenie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami formacji policyjnych oraz z obywatelami.
 • Ewaluacja istniejących podręczników, wytycznych i innych materiałów na temat COP stworzonych przez organizacje międzynarodowe oraz pozarządowe.
 • Stworzenie w każdym z badanych krajów sieci partnerów.
 • Stworzenie poprzedzającego badanie planu rozwoju technologii, opracowanie mapy krajobrazu technologicznego oraz ocena możliwości rozwoju technologii dla COP.
 • Stworzenie wstępnej wersji podręcznika o COP uwzględniającego specyfikę regionu.
 • Wprowadzenie tego podręcznika do programów nauczania instytucji kształcących policjantów oraz przedstawicieli innych organów ścigania.

» Grupa Robocza 11: Upowszechnianie i wykorzystanie wyników

Zaangażowani partnerzy:

 • Norwegian University of Life Sciences (lider)

 

Cele:

 • Planowanie sposobów popularyzowania i wykorzystania rezultatów projektu.
 • Wdrażanie zaplanowanych działań dotyczących zarządzania wiedzą i jej wykorzystania.
 • Wdrażanie zaplanowanych działań dotyczących rozpowszechniania rozwiązań technologicznych.