Grupa Robocza 10 – Region Europy Południowo-Wschodniej

Lider grupy roboczej

Ruhr-Universität Bochum (Germany)

Studia przypadków

Kraje i odpowiedzialni za nie partnerzy projektu:

  • Bośnia i Hercegowina - Uniwersytet Jagielloński
  • Serbia - Uniwersytet Jagielloński
  • Kosowo - Ruhr-Universität Bochum

Główne problemy badawcze

  • Historia implementacji COP w regionie: Wszystkie trzy kraje mają doświadczenia we wdrażaniu COP przy udziale wspólnoty międzynarodowej, jednakże rezultaty tych działań w każdym z nich są odmienne. Stojącym przed nami wyzwanie jest porównanie związanych z COP doświadczeń tych krajów oraz zestawienie różnic między nimi w celu ustalenia dobrych i złych praktyk w implementacji tej koncepcji.
  • Istniejące elementy, narzędzia i techniki związane z COP w każdym z krajów: Analizowane są istniejące w każdym z trzech krajów instytucje związane z COP. Analiza ta obejmuje formalne (poziom lokalny, krajowy i międzynarodowy) oraz nieformalne formy COP (np. straże sąsiedzkie, tradycyjne sposoby rozwiązywanie konfliktów).
  • Postawy wobec COP: Badanie opinii, oczekiwań oraz potrzeb dotyczących COP z uwzględnieniem perspektywy technologicznej, organizacyjnej, komunikacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej.
  • Problematyka młodzieży: Młodzi ludzie nie tylko są grupą społeczną znającą się na technologii i szczególnie narażoną na przestępstwa, ale również stanowią przyszłość skutecznych strategii COP służących budowaniu relacji opartych na zaufaniu w każdym z krajów. Co za tym idzie, w naszych badaniach skupiamy się na uczestnictwie młodzieży w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz na relacjach między młodymi ludźmi a policją.
  • Problematyka płci: Rozwój równości płci odgrywa kluczową role w transformacji krajów pokonfliktowych. Nasze badania dotyczą zatem również tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem położenia kobiet i mężczyzn w społecznościach lokalnych oraz roli, jaką kobiety odgrywają we wdrażaniu COP.