Dr Joanna Stojer-Polańska

Doktor nauk prawnych

Adres e-mail
joanna.stojer@gmail.com

O mnie

Współpracowniczka Katedry Socjologii Prawa. Prawnik, kryminalistyk. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej praca magisterska była poświęcona narzędziom zbrodni, praca doktorska dotyczyła oddziaływania mediów, szczególnie seriali kryminalnych, na postępowanie karne, czyli tzw. efektu CSI. Autorka artykułów naukowych dotyczących oddziaływania mediów na proces karny, artykułów dotyczących działań sprawców z nietypowym modus operandi i sprawców działających w cyberprzestrzeni, redaktor książki poświęconej samobójstwom. Wykładowca akademicki z kryminalistyki, kryminologii, zwalczania przestępczości. Popularyzatorka nauki.

Zainteresowania naukowe

 • oddziaływanie seriali kryminalnych
 • ciemna liczba zabójstw, zaginięcia
 • medycyna sądowa
 • profilowanie sprawców zabójstw
 • samobójstwa
 • zapobieganie przemocy

Publikacje (chronologicznie)

 1. J. Stojer, Narzędzia zbrodni na krzyżach pokutnych, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, 2007, 57, 3, s. 266-330.
 2. J. Stojer, Kryminalistyczne środki techniczne w mediach – wczoraj dziś i jutro, Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kryminalistyka wczoraj a dziś, 21-22 października 2009 Kraków, s. 33-39.
 3. J. Stojer, Kryminały i nauka. Wersja TV, „NIMB”, 2010, 9, s. 7-9; oraz Innowacyjny start, 2011, 4, s. 30.
 4. J. Stojer, Efekt W11, „Policja 997”, 2010, 12, s. 44-45.
 5. J. Stojer, Efekt szkoleniowy seriali kryminalnych, „Edukacja Prawnicza”, 2011, 1, s. 28-32.
 6. J. Stojer, Wpływ seriali kryminalnych na uczestników postępowania karnego. Opinie sędziów, prokuratorów i policjantów, „Jurysta”, 2011, 2, s. 28-31.
 7. J. Stojer, Kryminalistyka w telewizyjnych produkcjach rozrywkowych – nadzieje i zagrożenia, „Problemy Kryminalistyki”, 2011, 271, s. 69-74.
 8. J. Stojer, Efekt CSI – fakt czy artefakt?, „Problemy współczesnej kryminalistyki”, tom XV, Warszawa 2011, s. 203-216.
 9. J. Stojer, B. Michalec, Trzeba szukać prawdy. Krakowskie Archiwum X a ciemna liczba zabójstw, Księga jubileuszowa: 15lecie Koła Naukowego Prawa Karnego Temida. Archiwa X. Zagadnienia kryminalistyczne, procesowe, materialnoprawne, Warszawa 2012, red. E. Gruza, J. Kupczyński,  s. 35-39.
 10. J. Stojer, Efekt CSI a postrzeganie pracy biegłych, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, 2011, LXI, s. 351-359.
 11. J. Stojer-Polańska, Od CSI do W-11 – popularyzacja kryminalistyki przez seriale kryminalne a nasze bezpieczeństwo [w:] Kryminalistyka. Od policjanta do biegłego. I ogólnopolski zjazd naukowych kół kryminalistyki 18-20 marca 2011, red. S. Kurek, J. Wit, Biblioteka Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ, Kraków 2013, s. 183-195.
 12. Kryminalistyka. Przewodnik, TONiK, Toruń 2013, red. D. Wilk, Rozdział I. 4, 5 (Najważniejsze jednostki wykonujące badania kryminalistyczne w Polsce, Stowarzyszenia zajmujące się promocją i wspieraniem rozwoju kryminalistyki s. 29-32), Rozdział IV. 1-3 (Czynności zmierzające do ujęcia sprawcy zdarzenia, Zatrzymanie osoby, Wykorzystanie psa  w kryminalistyce, s. 79-84), Rozdział V (Czynności operacyjno-rozpoznawcze, s. 93-104), Rozdział VII 4, 5 (Metody identyfikacji na podstawie śladów biologicznych i analiza DNA, Metody toksykologii sądowej, s. 216-237).
 13. M. Abramowicz, J. Stojer-Polańska, Badania wariograficzne w praktyce [w:] Ślady pamięciowe. Aspekty psychologiczne i kryminalistyczne, red. D. Moskal, P. Wąsik, Przygotowalnia, Kraków 2013, s. 125-133.
 14. J. Stojer-Polańska, T. Konopka, Homicide with a single stab wound, „Security Dimentions”, 2013, 10, s. 136-145.
 15. Samobójstwa. Stare problemy, nowe rozwiązania, red. J. Stojer-Polańska, A. Biedermann-Zaręba, Wyd. Jak, Kraków 2013, w tomie artykuł Prawo do samobójstwa jako prawo podmiotowe, s. 19-32.
 16. J. Stojer, Przestępstwo jak z serialu [w:] Nauka prowadzi w przyszłość red. M. Król, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, s. 223-226.
 17. J. Stojer-Polańska, Bezpieczeństwo lokalne – doświadczenie fińskie, [w:]  Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, red. J. Czapska, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014, s. 423-435.
 18. J. Stojer-Polańska, B. Michalec, M. Lisowicz, „To be or not to be”. Samobójstwo                      z perspektywy służby w Archiwum X, [w:] Percepcja zachowań samobójczych. Między opiniami a doświadczeniami, red. K. Rosa, A. Czabański, Przygotowalnia, Kraków 2014, s. 31-48.
 19. J. Stojer-Polańska, F. Bolechała, M. Krzak, A. Moskała, Śmierć w wyniku czynności autoerotycznych – aspekty kryminalistyczne, prawne, sądowo-lekarskie oraz psychologiczne, „Problems of Forensic Sciences”, 2014, 98, s. 151-164.
 20. J. Stojer-Polańska, Kryminalistyczne aspekty cyberterroryzmu, [w:] Przestępczość w XXI wieku – zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, red. E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 681-704.
 21. J. Stojer-Polańska, M. Strona, Zbrodnicze rozkawałkowanie zwłok – aspekty prawne                 i medyczno-sądowe, [w:] Bezpieczeństwo – policja – kryminalistyka. W poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, red. J. Czapska, A. Okrasa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 350-360.
 22. J. Stojer-Polańska, M. Lisowicz, J. Gołębiowski, Kryminalistyczne aspekty poszukiwania zwłok, „Problemy kryminalistyki”, 2015, 3 (289), s. 3-10 (dostępne również w wersji angielskiej).
 23.  J. Stojer-Polańska, A. Luzar, Współczesne zagrożenia teleinformatyczne w świetle działań służb ratowniczych, „Bezpieczeństwo i technika pożarnicza”, 2015, 38, 2, s. 105-111.
 24. J. Stojer-Polańska, Expert Opinions on Barriers to the Development with Mediation within the Police [w:] Mediation in Poland. Theory and practice, red. M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka, Wyd. Jak, Kraków 2015, s. 253-260, (wersja polska J. Stojer-Polańska, Opinie ekspertów na temat barier w rozwoju mediacji w Policji, [w:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 606-622.)
 25. J. Stojer Polańska, Raport nt. poczucia bezpieczeństwa, wskazywanych zagrożeń i oczekiwań wobec monitoringu w dzielnicy XII w Krakowie.
 26. J. Stojer-Polańska, M. Lisowicz, Drony w kryminalistyce, www.5zywiolow.pl.
 27. J. Stojer-Polańska, M. Lisowicz, Nowe możliwości kryminalistyki a stare przestępstwa, czyli jak nowe technologie mogą pomóc zmniejszyć ciemną liczbę przestępstw, [w:] Nauki sądowe. Interdyscyplinarność kluczem do prawdy, red. A. Gruszczyńska, A. Doniec, P. Wąsik, Akapit, Kraków 2015, s. 63-70.
 28. J. Stojer-Polańska, M. Lisowicz, M. Szydłowski, Wykorzystanie dronów w praktyce poszukiwania zwłok ludzkich, [w:] Rynek dronów w Polsce 2015. Księga popytu i podaży, red. A. Gontarz, S. Kosieliński, Warszawa 2015, s. 84-87.
 29. A. Luzar, J. Stojer-Polańska, Działania ratownicze czy humanitarne? Aspekty poszukiwania i wyławiania zwłok ludzkich z obszarów wodnych przez PSP, [w:] Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i zagrożenia, red. R. Netczuk, Katowice 2016, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK, s. 91-102.
 30. J. Stojer-Polańska, Kryminalistyka w mediach. Wpływ seriali kryminalnych na postępowanie karne, Silva Rerum, Poznań 2016.
 31. J. .Stojer-Polańska, A. Luzar, Ćwierkając PO POMOC”, czyli jak efektywnie wykorzystać media społecznościowe podczas dużych akcji ratowniczych, „Rescue Magazine”, 2016, 4, s. 41-46.
 32. Przypadki kryminalne. Współpraca interdyscyplinarna przy badaniu ciemnej liczby przestępstw, red. J. Stojer-Polańska, w tomie artykuły Ślady osób zaginionych – Joanna Stojer-Polańska, Sylwia Kaczan, Joanna Pulit, Bogdan Michalec; Różne oblicza ciemnej liczby zabójstw, Danuta Piniewska-Róg, Joanna Stojer-Polańska, Bogdan Michalec; Przypadek dewiacji sadomasochistycznej ilustrujący nietypowe zachowania seksualne, Joanna Stojer-Polańska, Filip Bolechała, Justyna Oettingen oraz Wstęp i Zakończenie, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016.
 33. J. Stojer-Polańska, Podniebny monitoring, s. 84-87 (druk także w „Antyterroryzm”, 4, 2016, s. 44-46) oraz A. Luzar, J. Pulit, J. Stojer-Polańska, Na psi węch, s. 110-113, Rynek dronów w Polsce 2016. Świt w dolinie śmierci, red. S. Kosieliński, Fundacja MikroMakro Warszawa 2016.
 34. J. Stojer-Polańska, Seriale i filmy w profilaktyce przestępczości, [w:] Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie, Difin, Warszawa 2018, red. A. Skopura, M. Brol, P. Paczyńska-Jasińska, s. 290-304.
 35. J. Stojer-Polańska, Ślady kryminalistyczne, Silva Rerum, Poznań 2018.
 36. P. Futiakiewicz, A. Luzar, J. Stojer-Polańska, M. Wojas, Sprawa Zdzisława K. [w:] Jutrzenka. Rynek dronów w Polsce. Edycja 2018. Red. S. Kosieliński.
 37. J. Pulit, J. Stojer-Polańska, Psy domowe i służbowe, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2018.