Międzynarodowe warsztaty "Deontic Drawings. Taking Graphic Rules Seriously"

13 kwietnia 2016 roku na Uniwersytecie w Cagliari (Włochy) odbył się międzynarodowy warsztat poświęcony wizualizacji norm, ze szczególnym naciskiem na normy prawne - Deontic Drawings. Taking Graphic Rules Seriously, zorganizowany przez prof. Giuseppe Loriniego oraz dr Olimpię Loddo. Plakat wydarzenia.

Na spotkanie został zaproszony adiunkt Katedry Socjologii Prawa UJ – dr Michał Dudek, publikujący m.in. na temat szeroko rozumianych związków prawa i wizualności.

Pierwszym referentem podczas warsztatu był prof. Patrick Maynard z Uniwersytetu w Ontario, a aktualnie przebywający jako visiting professor na Uniwersytecie w Cagliari. Prof. Patrick Maynard, zajmujący się m.in. filozofią fotografii i rysunku, problematyzował koncepcję intencjonalności (sięgając do pism Robina Dunbara i Michaela Tomasello) w kontekście wizualności (tytuł referatu Drawn Together: Pragmatics & Tomasello's 'Artifactual Affordances'). Następnymi referentami byli wspomniany już prof. Giuseppe Lorini – zajmujący się m.in. teorią prawa Czesława Znamierowskiego oraz prof. Stefano Moroni z Politechniki w Mediolanie, a pracujący m.in. nad implikacjami różnych filozofii polityki dla planistyki i urbanistyki. W referacie pod tytułem Types of Normative Drawings przedstawili opracowaną wspólnie rozbudowaną typologię tzw. rysunków normatywnych, której intencją była kategoryzacja tak różnych rodzajów obrazów o normatywnym charakterze, jak np. planów zagospodarowania przestrzennego, poziomych i pionowych znaków drogowych, jak i oryginalnie tworzonych projektów wizualizacji norm prawnych. Trzecim referentem był dr Michał Dudek. W referacie zatytułowanym Do Informative Traffic Signs also Express Obligations? A Confrontation of the Polish Constitutional Tribunal and the Supreme Court Regarding Traffic Signs powrócił on do problematyki znaków drogowych. Tym razem przedstawił krytyczną analizę judykatury polskiego Trybunału Konstytucyjnego (wyrok sygn. akt P 9/03 z 27 stycznia 2004 r.) i Sądu Najwyższego (postanowienie I KZP 15/09 z 23 września 2009 r.), w której utrzymuje się tezę o nierozłączności podziału znaków drogowych na ostrzegawcze, informacyjne, nakazu i zakazu. Ostatnią referentką była dr Olimpia Loddo, zajmująca się m.in. ontologiami społecznymi. Jej referat pod tytułem Do Normative Drawings also Express Information? The Background of Christiania Common Law stanowił case study słynnego symbolu kontrkultury –​ Wolnego Miasta Christiania, czyli pół-autonomicznej dzielnicy w Kopenhadze uznanej przez władze Danii, a w której powszechną praktyką jest wizualne przedstawianie specyficznych norm mających obowiązywać mieszkańców, jak i odwiedzających. Każdy z referatów spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem reszty uczestników, jak i przybyłej publiczności.

Dyskusje wokół każdego prezentowanego problemu trwały ponad 2 godziny. W ich trakcie nie tylko wszechstronnie zanalizowano poszczególne wystąpienia, ale także skonceptualizowano wiele nowych problemów dotyczących wizualizacji norm.

Dostrzeżone podczas kwietniowego warsztatu wyzwania będą przedmiotem kolejnego spotkania w Cagliari – międzynarodowej konferencji Normative Drawings and Deontic Artifacts, zaplanowanej na 27-28 października 2016 roku.​

oprac. Michał Dudek

Od lewej: prof. Giuseppe Lorini, prof. Patrick Maynard, prof. Stefano Moroni, dr Olimpia Loddo i dr Michał Dudek

Data opublikowania: 28.05.2016
Osoba publikująca: Daria Wójcik