Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki

„Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki" to tytuł seminarium naukowego, które odbyło się 30 stycznia 2015 roku w sali Bobrzyńskiego w Collegium Maius. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Katedrę Socjologii Prawa oraz Katedrę Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Mamy w swoim gronie zarówno przedstawicieli samorządu terytorialnego, jak i administracji rządowej, policji, straży, innych służb mundurowych, organizacji pozarządowych i wreszcie przedstawicieli nauki – mówiła, witając gości, dr hab. Janina Czapska, prof. UJ, kierownik Katedry Socjologii Prawa.

Problem koordynacji lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa nie był dotąd w Polsce przedmiotem szerszego zainteresowania, w przeciwieństwie do dynamicznie rozwijającej się w innych europejskich krajach refleksji nad tym zagadnieniem. Dlatego nagląca stała się potrzeba jego zgłębienia. W związku z tym zespół pracowników i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UJ zrealizował w latach 2010-2014 projekt badawczy „Koordynacja lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości". Ogólnopolskie badania, sfinansowane zostały przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i służyły określeniu roli prawa oraz instytucji powoływanych na podstawie norm prawnych w zapewnianiu lokalnego bezpieczeństwa. W odniesieniu do sytuacji w Polsce, analizie poddano przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, sposób, w jaki funkcjonują one w rzeczywistości społecznej, jak też opinie przedstawicieli samorządu powiatowego, policji, straży miejskich, organizacji pozarządowych oraz ważnych ekspertów, wpływających na lokalne bezpieczeństwo. – Przedmiotem szczególnych rozważań były powiatowe komisje do spraw bezpieczeństwa i porządku, powiatowe programy zapobiegania przestępczości. Na podstawie badań stworzyliśmy rekomendacje, które wysłaliśmy do ministra spraw wewnętrznych i ministra administracji – wyjaśniała dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – Uważamy, że zapewnianie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym w Polsce powinno ulec profesjonalizacji i niezbędne są nowe formy merytorycznego i finansowego wspierania tych działań przez państwo. Jednocześnie powinny być upowszechniane dobre praktyki występujące w niektórych powiatach. Dotyczy to w szczególności przedsięwzięć, w których skuteczne starania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej podejmowały wspólnie różnorodne podmioty, od organów samorządu terytorialnego, przez służby, inspekcje i straże po instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Powinny być także propagowane doświadczenia powiatów, które w koordynacji działań na rzecz bezpieczeństwa posługiwały się wzorcowymi metodami planowania i realizacji lokalnych programów. Proponujemy też, aby powiatowe komisje bezpieczeństwa zmieniły swój status i z obligatoryjnych stały się fakultatywne – kontynuowała. W rekomendacjach znalazła się też propozycja zrezygnowania z przyznania staroście roli przewodniczącego powiatowej komisji bezpieczeństwa i oraz powołania lokalnego menedżera ds. bezpieczeństwa, a także wprowadzenia certyfikacji programów bezpieczeństwa i porządku, niekoniecznie tylko powiatowych, oraz zreformowania sposobu finansowania lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa.  – Jeżeli technika jest dostępna, to korzystają z niej przestępcy. Przestępczość się zmienia dzięki zmianie komunikacji. Z powodu niezwykłej mobilności ludzi, dóbr czy pieniędzy stoimy przed nowymi przestępstwami, nowymi formami starych przestępstw i nowymi zagrożeniami, w tym terroryzmem – podkreślała dr hab. Janina Czapska, prof. UJ.

W dyskusji panelowej nad wypracowanymi w ramach projektu rekomendacjami wzięli udział: prof. dr hab. Wiesław Kisiel (Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie), dr Jarosław Czerw (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), Paweł Stańczyk (sekretarz Miasta Krakowa) i mł. insp. Anna Kuźnia (Komenda Główna Policji). Moderowali ją  dr hab. Wojciech Dadak (UJ) i dr hab. Marek Mączyński (UJ).  

Seminarium połączono z promocją książki pod redakcją Janiny Czapskiej „Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki". Spotkanie zwieńczył wykład prof. Stanisława Waltosia na temat prawniczych tradycji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

źródło: www.uj.edu.pl

Sprawozdanie Mgr. Piotra Mączyńskiego

2015. Bezpieczeństwo lokalne. Oczekiwania praktyki wobec nauki i nauki wobec praktyki

Data opublikowania: 24.07.2015
Osoba publikująca: Daria Wójcik