Członkowie Grupy Roboczej 10

Ruhr-Universität Bochum

Profesor Thomas Feltes ukończył prawo i nauki społeczne oraz pracował na uniwersytetach w Bielefeld, Hamburgu, Heidelbergu, Tybindze i Berlinie. W latach 1992–2002 był rektorem uniwersytetu policyjnego w Niemczech kształcącego 1200 studentów oraz zatrudniającego ponad 60 pracowników naukowych. Od 2002 jest profesorem oraz Kierownikiem Katedry Kryminologii, Kryminalistyki oraz Nauk o Policji na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bochum oraz jest odpowiedzialny za dwa zaawansowane programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunkach Criminology and Police Science oraz Criminal Justice, Governance, and Police Science. Pracował dla OBWE, ONZ, UE, Rady Europy, organizacji pozarządowych, ministerstw oraz instytucji międzynarodowych we wszystkich obszarach egzekwowania prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz jako doradca ds. szkoleń policji, COP i reform policji na całym świecie. Jest członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego. Od 1998 r. co miesiąc wydaje mailowy i internetowy Police Newsletter na temat policji i kryminologii w językach niemieckim, angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Opublikował ponad 15 książek i ponad 160 artykułów na temat prawa karnego w sprawach nieletnich, orzecznictwa, sankcji alternatywnych, oskarżenia publicznego czy działań policji. Więcej informacji można znaleźć na: www.thomasfeltes.dewww.rub.de/kriminologiewww.police-newsletter.com.

Fabienne L.R. Coenders jest magistrem nauk społecznych i prowadzi badania na Uniwersytecie Ruhry w Bochum (RUB) w Niemczech. W imieniu prof. Thomasa Feltesa kieruje obecnie pracą dwóch grup roboczych w projekcie ICT4COP: Grupy Roboczej 5 i Grupy Roboczej 10. Coenders ma tytuł licencjata socjologii oraz tytuł magistra nauk społecznych i kulturoznawstwa (zdobyty z wyróżnieniem), uzyskany na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen w Holandii. Ostatnio podjęła kroki w kierunku uzyskania stopnia doktora i rozpoczęła studia doktoranckie.

 

Uniwersytet Jagielloński

Janina Czapska jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Fundacji Humboldta. W latach 2010–2013 była Kierownikiem Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego, a od października 2014 r. jest Kierownikiem Katedry Socjologii Prawa na WPiA UJ. Specjalizuje się w badaniach nad społecznymi aspektami ustawodawstwa, stosowaniem i przestrzeganiem prawa ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego bezpieczeństwa, lękiem przed przestępczością, a także policją – brała udział w trzech europejskich projektach badawczych związanych z tą tematyką. Jednym z głównych obszarów prowadzonych przez nią badań w ostatnich latach jest również populizm penalny. Była redaktorem książek na temat prewencji przestępczości (np. w ramach CPTED), policji i straży miejskiej oraz mediacji. Obecnie pracuje nad książką dotyczącą trzech proaktywnych strategii działań policji: koncepcji policji bliskiej społeczeństwu (COP), pracy policji zorientowanej na rozwiązywanie problemów (problem-oriented policing) oraz pracy policji opartej na informacjach wywiadowczych (intelligence-led policing).

Tomasz Kwoka jest doktorem nauk humanistycznych w specjalizacji językoznawstwo. W 2004 r. ukończył studia magisterskie w zakresie filologii serbskiej w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym pod opieką naukową prof. Wiesława Borysia. Pracę doktorską Historia serbskiego słownictwa z zakresu stosunków społecznych (od końca XII do początku XX wieku) obronił pod koniec 2008 roku. Od 2009 r. jest zatrudniony w IFS UJ – do 2012 r. na stanowisku asystenta z doktoratem, a następnie na stanowisku adiunkta. W latach 2004–2012 prowadził zajęcia w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (na kierunku filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim). Od 2012 r. jest także tłumaczem przysięgłym języka serbskiego. W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzi historia języka serbskiego oraz współczesny stan języka serbskiego i języków post-serbsko-chorwackich, a także kultura i polityka współczesnej Serbii, kultura popularna Serbii i bałkańsko-panońskie kulinaria. Obecnie zajmuje się Wojwodiną – historią i kulturą tego wielokulturowego regionu, językami jego mniejszości narodowych oraz dziejami Nowego Sadu. W szczególności interesuje go język, historia i kultura Rusinów wojwodińskich. Autor 25 artykułów naukowych i kilku książek, między innymi trzech tomów Dzieje słownictwa z zakresu stosunków społecznych w Serbii i Czarnogórze: Tom I: Ród i Społeczeństwo, WUJ, Kraków 2012; Tom II: Państwo i administracja, WUJ, Kraków 2013 i Tom III: Wojsko, Kościół, świadczenia i własność, WUJ, Kraków 2015. Napisał także przewodnik po Serbii: Serbia. Na skrzyżowaniu kultur, Helion (Bezdroża), Gliwice 2014. Był redaktorem 3 tomów naukowych, organizatorem 9 międzynarodowych konferencji naukowych i kilku studenckich wyjazdów naukowych do Serbii. Współpracuje z Golem Serią (seria tłumaczeń literatury światowej na łemkowski) oraz Fundacją Stara Droga (czasopisma i materiały dla dzieci w języku łemkowskim).

Katarzyna Struzińska jest asystentką naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół psychologii społecznej, nauk o policji, wiktymologii, gender mainstreaming oraz socjologii prawa. Jej obecne projekty badawcze dotyczą związków między prawem i literaturą piękną. Ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia rosyjska oraz uzyskała dyplomy magistra na kierunkach prawo i kultura Rosji i narodów sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W październiku 2011 roku otrzymała od Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacji Gender Center pierwszą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender za napisaną na kierunku prawo pracę magisterską Sytuacja ofiary gwałtu w Polsce. Stereotypy dotyczące osób zgwałconych, ich prawa i możliwości uzyskania pomocy. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie gender mainstreaming w Instytucie Badań Literackich PAN. Była członkiem zespołu badawczego w ogólnopolskim projekcie Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości (2011–2014). W wolnym czasie lubi uczyć się języków obcych – włada już angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Previous members of the WP10

  • Robin Hofmann (Ruhr-Universität Bochum) – prowadził badania w Kosowie.
  • Monika Skrzeszewska (Uniwerystet Jagielloński) – prowadziła badania w Serbii.