Metodologia Grupy Roboczej 10: Region Europy Południowo-Wschodniej

Analiza źródeł

Metoda analizy źródeł zastanych obejmuje analizę podręczników, wytycznych, informatorów, wyników poprzednich badań i ankiet, artykułów naukowych, raportów, programów nauczania akademii policyjnych, różnego rodzaju źródeł internetowych, tj. wydawnictw i stron internetowych organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych i prywatnych, a także innych dostępnych dokumentów, opisów przypadków niewłaściwego zachowania policji czy aktywności w mediach społecznościowych. W obszarze naszych zainteresowań znajdują się wszelakie rodzaje źródeł. Ich analiza służy identyfikacji potencjalnych uczestników wywiadów pogłębionych oraz zweryfikowaniu, na które pytania badawcze można odpowiedzieć stosując analizę źródeł zastanych, a na które jedynie prowadząc badania w poszczególnych krajach. Analiza źródeł posłużyła również do kompleksowego przygotowania badań terenowych. W oparciu o nią zostały opracowane narzędzia badawcze niezbędne do przeprowadzenia badań w terenie, w szczególności przygotowano wyczerpujący scenariusz częściowo ustrukturyzowanego wywiadu pogłębionego.

Częściowo ustrukturyzowane wywiady pogłębione oraz zogniskowane dyskusje grupowe

Dla celów wywiadów oraz dyskusji w grupach fokusowych zidentyfikowane zostały następujące grupy docelowe: urzędnicy publiczni, policjanci, naukowcy, przedstawiciele sektora pozarządowego oraz lokalnych społeczności (np. obywatele i organizacje obywatelskie, alternatywne organizacje zapewniające bezpieczeństwo, grupy nieformalne). Wszystkie wywiady z urzędnikami publicznymi, przedstawicielami policji oraz sektora pozarządowego są prowadzone na poziomie krajowym, regionalnym i w wybranych wspólnotach lokalnych. Ponadto prowadzimy badania wśród naukowców oraz ekspertów (np. przedstawicieli organizacji międzynarodowych działających w regionie) w zakresie interesujących nas problemów badawczych. Analizując rolę, jaką odgrywali i wciąż odgrywają naukowcy we wdrażaniu COP, odwołujemy się do koncepcji pracy policji opartej na dowodach (evidence-based policing).

Częściowo ustrukturyzowane wywiady pogłębione: W przypadku każdego respondenta przebieg wywiadu zostanie dopasowany do jego indywidualnego kontekstu, główny temat wywiadu pozostanie jednak ten sam w przypadku respondentów ze wszystkich grup docelowych. Wywiady mogą zawierać pytanie mające na celu zebranie m.in. informacji dotyczących:

 • zaufania do policji i instytucji państwowych;
 • wrażliwości na potrzeby społeczności, w szczególności na potrzeby kobiet i młodzieży;
 • odpowiedzialności policji wobec społeczności;
 • uczciwości w policji (problematyka korupcji);
 • użycia przemocy przez policję;
 • szacunku policji dla społeczności lokalnej i vice versa;
 • szacunku policjantów do samych siebie i ich poczucie wartości;
 • umiejętności niezbędnych do pełnienia przejrzystej i właściwej służby dla społeczności lokalnych w obszarach zwalczania przestępczości oraz zwiększania poczucia bezpieczeństwa kobiet, mężczyzn i dzieci;
 • sposobów definiowania przestępczości przez społeczność lokalną i policję;
 • zgłaszanie przestępstw przez członków społeczności;
 • samodzielnego rozwiązywanie problemów przez społeczności lokalne oraz pomysłów odnoszących się do tego, jak policja może lepiej współpracować ze społecznościami, biorąc pod uwagę wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach (kulturze, historii, tradycyjnych praktykach).

 

Zogniskowane dyskusje grupowe: Jest to metoda jakościowa przydatna w szczególności w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w przypadku ekspertów o różnym doświadczeniu i o różnych opiniach w konkretnym obszarze zainteresowania. Pozwala ona na porównanie ich odmiennych doświadczeń i opinii. Po drugie, w przypadku uczestników dyskusji, co do których zakłada się, że będą mieli podobne opinie i doświadczenia. W takich przypadkach metoda pozwala na badanie argumentów i pomysłów pewnych grup posiadających cechy wspólne. Wykorzystanie zogniskowanych dyskusji grupowych umożliwia nie tylko obserwowanie dynamiki grupowej, ale daje również szansę na uzyskanie wielowymiarowego obrazu interesujących nas problemów badawczych. Zogniskowane dyskusje grupowe są prowadzone zgodnie z konkretną listą problemów, odpowiadającą strukturze scenariusza opracowanego na potrzeby wywiadów pogłębionych.