Nauka o policji - semestr letni

Prowadzący ćwiczenia

Skrócony opis przedmiotu

 • Czym jest Policja? Zadania i organizacja Policji w Polsce
 • Kto może zostać policjantem? Jak zostać policjantem?
 • Etyka zawodu policjanta
 • Prawa i obowiązki policjanta
 • Postępowanie dyscyplinarne wobec policjanta. Odpowiedzialność karna policjanta
 • Co może policjant? Uprawnienia policjanta względem obywatela
 • Środki przymusu bezpośredniego wykorzystywane w działaniach Policji
 • Relacje pomiędzy Policją a samorządem terytorialnym
 • Komisje bezpieczeństwa i porządku – zinstytucjonalizowana forma współdziałania Policji z samorządem lokalnym
 • Czym różni się Policja od straży miejskich (gminnych)?
 • Rola Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa podczas imprez masowych

Forma zaliczenia

Na zaliczenie składać się będą następujące czynniki:

 • obecność na zajęciach (min. 50%);
 • przygotowanie do zajęć;
 • kolokwium zaliczeniowe.

 

Kolokwium składać się będzie z 20 pytań testowych związanych z tematami omawianymi podczas ćwiczeń. Cztery warianty odpowiedzi, jedna z nich prawidłowa.

Punktacja: w sumie można uzyskać 20 punktów. Do zaliczenia kolokwium wymagane jest uzyskanie przynajmniej 11 punktów.

Dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność w trakcie zajęć (max. 0,5 pkt na jednych zajęciach).