Socjologia instytucji publicznych - semestr zimowy

Prowadzący ćwiczenia

Podstawowe informacje

Przedmiot podstawowy (z ćwiczeniami) dla kierunku Administracja pierwszego stopnia (tryb stacjonarny i niestacjonarny) (7 ECTS) BEZ wymagań wstępnych.

Ćwiczenia stanowią pomocniczą względem wykładu formę kształcenia polegającą na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu. Student ma prawo przystąpić do egzaminu nawet gdy nie zaliczył ćwiczeń.

Karta opisu przedmiotu (dla trybu stacjonarnego)

Karta opisu przedmiotu (dla trybu niestacjonarnego)

 

Semestr zimowy 2022/2023

Ćwiczenia (mgr Ewa Radomska)

Dla studiów stacjonarnych: wtorki, 16:45-18:15, 18:30-20:00, sala 200, ul. Bracka 12, pierwsze zajęcia 4 X 2022.

Dla studiów niestacjonarnych: niedziele zjazdowe Administracji I stopnia, 13:00-15:15, sala 221, ul. Bracka 12, pierwsze zajęcia 2 X 2022.

Opis zajęć

Ćwiczenia mają formę interaktywną (np. dyskusje wokół przesyłanych przez prowadzącego materiałów, prace w podgrupach, studia przypadków, opracowywanie własnych wstępnych projektów przez studentów), są ściśle powiązane z wykładami i rozwijają treści wykładowe.

Przykładowo:

  • przy temacie tradycyjnej administracji publicznej, na ćwiczeniach debata zwolenników i przeciwników formalizmu jako sposobu podejmowania decyzji, a także projektowanie procedury rekrutacji, która odpowiednio weryfikowałaby zalety (merits) wymagane od pracowników instytucji publicznej;
  • przy temacie menedżerskiej administracji publicznej, na ćwiczeniach debata nad wartościami sektora prywatnego i publicznego oraz granicami implementowania wartości prywatnych w instytucjach publicznych, a także projektowanie narzędzia menedżeryzacji instytucji publicznej (np. panel oceny satysfakcji klienta „przy okienku” w urzędzie);
  • przy temacie partycypacyjnej administracji publicznej, na ćwiczeniach ocena możliwości wykorzystania konkretnych instrumentów partycypacji (m.in. wieców publicznych, czy e-komentowania) do konkretnego problemu regulacyjnego (np. zmiana organizacji ruchu drogowego w centrum miasta);
  • przy temacie organizacyjnego uczenia się i innowacyjności, na ćwiczeniach identyfikowanie warunków skutecznej implementacji w Polsce wybranych innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych w administracji publicznej w innych państwach;
  • przy temacie komunikacji w instytucjach publicznych i oraz z instytucji publicznych, na ćwiczeniach prezentacja przygotowywanych przez studentów propozycji wizualizacji treści obowiązujących w instytucjach publicznych obywateli, ale i urzędników oraz dyskusja nad nimi.

Tematy ćwiczeń stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2022/2023

 Każdy temat ćwiczeniowy nawiązuje do odpowiedniego tematu wykładowego:

Systemowo-funkcjonalne podejście do instytucji publicznych – ćwiczenie podstaw myślenia systemowego na wybranych przykładach problemów dostrzegalnych w instytucjach publicznych.

Materiał dla studentów: Rick Ross, Pięć razy „dlaczego?” (w:) Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross, Bryan J. Smith, Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka: Jak budować organizację uczącą się, wyd. II, przeł. G. Łuczkiewicz, Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 136-140 + Karol Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 219-222 (tabele).

Tradycyjna administracja publiczna – część I - debata zwolenników i przeciwników formalizmu jako sposobu podejmowania decyzji przez instytucje publiczne.

Materiał dla studentów: Ewa Łętowska, Krzysztof Pawłowski, Sukces formalizmu – łatwy czy drogi? (w:) Ewa Łętowska, Krzysztof Pawłowski, O operze i o prawie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 116-122.

• Tradycyjna administracja publiczna – część II - projektowanie procedury zatrudniania pracowników instytucji publicznych, która rzetelnie weryfikowałaby zalety (merits) wymagane od pracowników, aby instytucje te działały sprawnie.

Materiał dla studentów: Mariusz Kwiatkowski, Konkurs jako instytucja fasadowa. Analiza ocen formułowanych przez uczestników procesów kadrowych w sektorze publicznym, „Studia Socjologiczne” 2013, nr 1, s. 95-120.

Menedżerska administracja publicznaczęść I - ustalanie charakteru wartości realizowanych przez instytucje publiczne (czy są one bliższe sektorowi publicznemu czy prywatnemu?), w ich wybranych, przykładowych działaniach oraz wartości określanych jako osobiste.

Materiały dla studentów: Charlotte Roberts, Lista kontrolna wartości osobistych (w:) Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross, Bryan J. Smith, Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka: Jak budować organizację uczącą się, wyd. II, przeł. G. Łuczkiewicz, Wolters Kluwer, Kraków 2008, s. 248-251 + Dorota Teneta-Skwiercz, Koherencja i swoistość wartości sektora publicznego i prywatnego, „Humanities and Social Sciences” 2017, nr 1, s. 197-210.

• Menedżerska administracja publiczna część II - wybór, jego uzasadnienie i szczegółowe projektowanie metody badania jakości obsługi klienta dla relatywnie prostych działań instytucji publicznych (np. postępowania paszportowe).

Materiał dla studentów: Joanna Dziadkowiec, Wybrane metody badania i oceny jakości usług, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 717, s. 23-35.

Partycypacyjna administracja publiczna – część I - diagnozowanie przyczyn odpowiedzialnych za poziom partycypacji obywatelskiej w Polsce oraz wskazywanie możliwych działań mających go podnieść.

Materiał dla studentów: Elżbieta Inglot-Brzęk, Znaczenie roli władz samorządowych w kształtowaniu partycypacji obywatelskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017, nr 2, s. 329-348.

Partycypacyjna administracja publiczna – część II - ocena możliwości wykorzystania konkretnych narzędzi partycypacyjnej administracji publicznej do konkretnego problemu decyzyjnego instytucji publicznej.

Materiał dla studentów: Mateusz Stępień, Responsywna administracja publiczna, Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 120-150.

• Działalność regulacyjna instytucji publicznych i jej uwarunkowania - dyskusja o wykorzystywaniu wiedzy eksperckiej przez instytucje publiczne.

Materiał dla studentów: Raport - Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 24-31, 37-47 + Poradnik dla administracji publicznej - Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 49-57.

Organizacyjne uczenie się oraz innowacyjność w instytucjach publicznych - analiza potencjału wdrożenia w instytucjach publicznych wybranych innowacji w zakresie technologii informacyjnych.

Materiał dla studentów: Jędrzej Wieczorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Koncepcja oceny potencjału wdrożenia innowacyjnych rozwiązań IT w jednostkach administracji publicznej, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2016, nr 42, s. 253-263.

Kapitał społeczny instytucji publicznych - ustalenie znaczenia zaufania obywateli do instytucji publicznych oraz ocena popularnych metod mierzenia poziomu zaufania.

Materiał dla studentów: Zaufanie społeczne, komunikat z badań CBOS, kwiecień 2020 (nr 43) + Zaufanie Polaków do instytucji, Kantar, maj 2019 + Michał Chrzanowski, Barometr Krakowski 2018, Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2018 (część poświęcona zaufaniu s. 45-50) + przykładowa ankieta badania poziomu zaufania do instytucji publicznych.

• Komunikacja w instytucjach publicznych oraz z instytucji publicznych - prezentacja przygotowywanych propozycji wizualizacji regulacji obowiązujących petentów/klientów/obywateli i urzędników w instytucjach publicznych oraz dyskusja nad nimi.

Materiał dla studentów: Michał Dudek, „Nie samymi §łowami prawo żyje" – o prawie i wizualności (w:) Ewa Średnicka (red.), Wzajemne relacje prawa i kultury, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015, s. 37-71 + (w osobnym pliku) kolorowe ilustracje z tekstu i dodatkowe przykłady wizualizowania treści prawnych, także tych dotyczących działalności instytucji publicznych.

• Inkluzja/wykluczenie społeczne w instytucjach publicznych i poprzez instytucje publiczne - dyskusja nad reprezentatywną biurokracją/administracją i możliwością jej aplikacji w polskich warunkach.

Materiał dla studentów: Stanisław Mazur, Biurokracja jako dylemat, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 2, s. 99-111 (konkretnie s. 108-109) + Jerzy Supernat, Teoria polityki biurokratycznej (w:) Jerzy Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 689-698 (konkretnie s. 697-698).

• Korupcja w instytucjach publicznych - ustalanie definicji korupcji w instytucjach publicznych, sposobów diagnozowania korupcji oraz kierunków działania względem niej.

Materiał dla studentów: Krzysztof Nowakowski, Problemy badawcze korupcji – między patologią a przyzwoleniem (w:) Małgorzata Myśliwiec, Agnieszka Turska-Kawa (red.), Korupcja w administracji, Fundacja Akademicka IPSO ORDO, Sławków 2016, s. 43-61.

• Motywacja do pracy w instytucjach publicznych - analiza grywalizacji jako metody wzmacniania motywacji do pracy w instytucjach publicznych oraz projektowanie wstępnych rozwiązań grywalizacyjnych i ich ewaluacja.

Materiał dla studentów: Alicja Winnicka-Wejs, Motywowanie do rozwoju z zastosowaniem grywalizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2015, nr 3-4, s. 57-80 + Poradnik – Grywalizacja. Zrób to sam!, Fundacja Orange, Fundacja Highlight/Inaczej, Laboratorium EE, Warszawa 2014, s. 5-51.

Uwaga! Materiały wykorzystywane przy poszczególnych zajęciach ćwiczeniowych, dokładne tematy ćwiczeń i ewentualne dodatkowe materiały będą udostępniane uczestnikom grup ćwiczeniowych przez odpowiednią platformę.

Harmonogram ćwiczeń stacjonarnych w semestrze zimowym 2022/2023

4 X 2022 - Systemowo-funkcjonalne podejście do instytucji publicznych

11 X 2022 - Tradycyjna administracja publiczna – część I

18 X 2022 - Tradycyjna administracja publiczna – część II

25 X 2022 - Menedżerska administracja publiczna – część I

8 XI 2022 - Menedżerska administracja publiczna – część II

15 XI 2022 - Partycypacyjna administracja publiczna – część I

22 XI 2022 - Partycypacyjna administracja publiczna – część II

29 XI 2022 - Działalność regulacyjna instytucji publicznych i jej uwarunkowania

6 XII 2022 - Organizacyjne uczenie się oraz innowacyjność w instytucjach publicznych

13 XII 2022 - Kapitał społeczny instytucji publicznych

20 XII 2022 - Komunikacja w instytucjach publicznych oraz z instytucji publicznych

3 I 2023 - Inkluzja/wykluczenie społeczne w instytucjach publicznych i poprzez instytucje publiczne

10 I 2023 - Korupcja w instytucjach publicznych

17 I 2023 - Motywacja do pracy w instytucjach publicznych

24 I 2023 - Podsumowanie

Harmonogram ćwiczeń niestacjonarnych w semestrze zimowym 2022/2023

2 X 2022 - Systemowo-funkcjonalne podejście do instytucji publicznych + Tradycyjna administracja publiczna – część I

16 X 2022 - Tradycyjna administracja publiczna – część II + Menedżerska administracja publiczna – część I

30 X 2022 - Menedżerska administracja publiczna – część II + Partycypacyjna administracja publiczna – część I

20 XI 2022 - Partycypacyjna administracja publiczna – część II + Działalność regulacyjna instytucji publicznych i jej uwarunkowania

4 XII 2022 - Organizacyjne uczenie się oraz innowacyjność w instytucjach publicznych + Kapitał społeczny instytucji publicznych

18 XII 2022 - Komunikacja w instytucjach publicznych oraz z instytucji publicznych + Inkluzja/wykluczenie społeczne w instytucjach publicznych i poprzez instytucje publiczne

22 I 2023 - Korupcja w instytucjach publicznych + Motywacja do pracy w instytucjach publicznych + Podsumowanie

Forma zaliczenia

Dopuszczalne są 2 nieobecności na ćwiczeniach stacjonarnych i 1 nieobecność na ćwiczeniach niestacjonarnych.

Zaliczenie: minimum 6 plusów za aktywność dla uczestników stacjonarnych grup ćwiczeniowych/minimum 5 plusów za aktywność dla uczestników niestacjonarnych grup ćwiczeniowych + wykazanie odpowiedniej obecności na zajęciach ćwiczeniowych (nie można przekroczyć 2 nieobecności na ćwiczeniach stacjonarnych i 1 nieobecności na ćwiczeniach niestacjonarnych).

Prowadzący ćwiczenia przyznaje plusy za aktywność podczas zajęć zgodnie z zasadą „jeden temat, możliwość uzyskania jednego plusa”.

Za zaliczenie ćwiczeń – dodatkowe punkty do egzaminu oraz możliwość podejścia do przedterminu („z konsekwencjami”).

Uczestnicy stacjonarnych grup ćwiczeniowych, którzy zaliczyli ćwiczenia i w ciągu całego semestru otrzymali: • 6-7 plusów za aktywność otrzymują dodatkowe 4 punkty do egzaminu przedmiotowego; • za 8-9 plusów otrzymują 5 dodatkowych punktów, • a za 10 lub więcej plusów – 6 punktów.

Uczestnicy niestacjonarnych grup ćwiczeniowych, którzy zaliczyli ćwiczenia i w ciągu całego semestru otrzymali: • 5-6 plusów za aktywność otrzymują dodatkowe 4 punkty do egzaminu przedmiotowego; • za 7-8 plusów otrzymują 5 dodatkowych punktów, • a za 9 lub więcej plusów – 6 punktów.

Punkty z ćwiczeń są doliczane do wyniku z pierwszego egzaminu, do którego podchodzi dany student, ale niezależnie od tego czy z samego egzaminu student uzyskał odpowiednią ilość punktów do otrzymania oceny pozytywnej.